Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
20 000 tjänster inom välfärden som arbetar brottsförebyggande. Bild: DALL-E

Va´ fan kan man få för 12 skattemiljarder?

Kriminalvården har beräknat att Tidö-partiernas paradigmskifte inom kriminalpolitiken kommer att behöva 33000 fängelseplatser 2033.
Totalt kommer kriminalvårdens årliga budget 2033 vara cirka 40 miljarder kronor. Det är väldigt mycket pengar.

Låt oss reflektera över hur mycket ”endast” 10 000 nya fängelseplatser kostar skattebetalarna. Det är drygt dubbelt mot idag.

Att bara bygga tiotusen nya fängelseplatser kostar i Sverige 10 miljarder kronor. En fängelseplats kostar sedan lägst 1,2 miljoner per år i drift.
Tiotusen platser kostar med andra ord 12 miljarder kronor.

Det finns alternativ användning av 12 miljarder

För att få en uppfattning om vad samhället kan få för tolv skattemiljarder istället för att bygga och sätta 10 000 människor i anstalt bad Tidskrift för Kriminalvård om hjälp med att beräkna vad samhället alternativt kan få för pengarna.

12 miljarder räcker till 20 000 heltidstjänstermed en genomsnittlig lönekostnad om 600 000 SEK.

TfK bad en konsult komma med ett förslag om fördela de 20 000 heltiderna på olika många tjänster och annat inom välfärdssektorn med betoning på tjänster som arbetar med brottsförebyggande uppgifter.

Ett förslag till fördelning av 12 miljarder.

För att omfördela 12 miljarder SEK med en betoning på tjänster inom välfärdssektorn som arbetar med brottsförebyggande uppgifter, bör vi överväga en budget med följande antaganden:

 • Socialtjänst: 40% av budgeten.
 • Hälso- och sjukvård: 20% av budgeten, med tanke på att en del av hälso- och sjukvårdens insatser har en indirekt brottsförebyggande effekt.
 • Bibliotek, fritidsgårdar, kultur, höjda barnbidrag i utsatta områden: 20% av budgeten
 • Utbildning (inklusive brottsförebyggande program): 20% av budgeten.

Fördelningen av 12 miljarder SEK uppskattas vara följande:

Socialtjänst med fokus på brottsförebyggande arbete: 4,8 miljarder SEK skulle kunna finansiera ungefär 8727 tjänster, baserat på en anpassad genomsnittlig kostnad på 550 000 SEK per tjänst.

 • 1745 tjänster inom ungdomsverksamhet och fritidsledare, för att erbjuda positiva fritidsaktiviteter för unga.
 • 1309 tjänster för familjestöd och föräldraskapsprogram, som stöttar familjer i utsatta situationer.
 • 2181 tjänster för socialarbetare med brottsförebyggande inriktning, som arbetar direkt med att stödja individer och familjer.
 • 1309 tjänster inom stöd- och interventionsprogram för drog- och alkoholmissbruk.
 • 872 tjänster för utbildningsprogram och mentorprogram, som syftar till att öka ungas utbildningsframgångar.
 • 1309 tjänster för samhällsbaserade brottsförebyggande projekt, som involverar samhället i att skapa tryggare miljöer.

Denna fördelning speglar en omfattande satsning på brottsförebyggande arbete genom ett brett spektrum av program och tjänster, som syftar till att direkt och indirekt fokusera på de underliggande orsakerna till brottslighet.

Hälso- och sjukvård: Med en budget på 2 miljarder SEK och en genomsnittlig kostnad på 700 000 SEK per tjänst kan totalt cirka 2857 tjänster finansieras inom hälso- och sjukvård. Här är några exempel på yrken som kan inkluderas, tillsammans med en fördelning av dessa tjänster:

Exempelvis kan dessa fördelningen på yrkeskategorier se ut så här:

 • 476 tjänster för allmänläkare och specialistläkare, vilka kan arbeta med att upptäcka och behandla tillstånd som kan leda till eller förvärra kriminellt beteende.
 • 476 tjänster för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor, som är centrala i hälso- och sjukvårdsarbetet, inklusive förebyggande vård och uppföljning.
 • 476 tjänster för psykologer och psykoterapeuter, vilka är avgörande för att erbjuda psykologiskt stöd och behandling. Inom psykologins område kan dessa yrkesverksamma erbjuda stöd och behandling till individer med psykiska problem, vilket kan minska risken för brottslighet.
 • 476 tjänster för socialarbetare inom hälso- och sjukvården, som arbetar med patienter för att säkerställa att de får det stöd och de resurser de behöver. Inom hälso- och sjukvård kan socialarbetare spela en viktig roll i att stödja individer och familjer genom sociala tjänster, vilket kan förebygga sociala problem som kan leda till brottslighet.
 • 300 tjänster för förebyggande programledare, inklusive ledare för program som syftar till att förebygga missbruk och psykisk ohälsa. Denna kategori inkluderar olika yrken som arbetar med att främja hälsosamma levnadsvanor, vilket kan ha en långsiktig positiv effekt på folkhälsan och minska belastningen på hälso- och sjukvårdssystemet.
 • 300 tjänster för övrig hälso- och sjukvårdspersonal, såsom fysioterapeuter, arbetsterapeuter och dietister, som bidrar till att främja hälsa och förebygga sjukdom.

Bibliotek, fritidsgårdar, kultur, höjda barnbidrag: Att fördela 2,8 miljarder SEK på olika initiativ som lokala bibliotek, kommunala fritidsgårdar med brottsförebyggande aktiviteter, kulturaktiviteter och höjda barnbidrag till boende i utsatta områden kräver en noggrann bedömning av varje områdes behov och kostnad. Nedan följer ett förslag på hur dessa medel kan fördelas:

 1. Lokala bibliotek – Bibliotek fungerar inte bara som kunskapscentrum utan också som säkra platser för ungdomar och vuxna att lära och växa. De kan också erbjuda program som främjar läsning och utbildning, vilka är avgörande för personlig utveckling och samhällsengagemang.
 2. Kommunala fritidsgårdar med brottsförebyggande aktiviteter – Fritidsgårdar erbjuder en plats för ungdomar att träffas och delta i olika aktiviteter under överinseende, vilket kan minska risken för brottslighet och annat riskbeteende.
 3. Kulturaktiviteter som fungerar brottsförebyggande – Kulturaktiviteter kan inkludera allt från musik- och teatergrupper till konst- och hantverksprojekt som engagerar ungdomar och vuxna i positiva och produktiva verksamheter.
 4. Höjda barnbidrag till boende i utsatta områden – Att rikta ekonomiskt stöd till familjer i utsatta områden kan motverka segregationen och kan ha en direkt påverkan på barns och ungdomars möjligheter till en bättre framtid och bidra till att minska fattigdom och med dem associerade risker.

Låt oss fördela 700 miljoner på fyra områden enligt följande:

 1. Drift av ett lokalt bibliotek: Anta att det kostar cirka 2 miljoner SEK per år. Detta inkluderar lokalhyra, personal, underhåll och programverksamhet.
 2. Drift av en kommunal fritidsgård: Anta att det kostar cirka 3 miljoner SEK per år. Kostnader inkluderar lokalhyra, personal, utrustning och aktiviteter.
 3. Kulturaktiviteter (per projekt): Anta att genomsnittskostnaden för ett brottsförebyggande kulturprojekt är 200 000 SEK. Detta kan inkludera material, plats, personal och andra resurser.
 4. Höjt barnbidrag: Om varje familj ska få 5 000 SEK mer per år, så delar vi helt enkelt den tilldelade summan med 5 000 för att få antalet familjer som kan dra nytta av denna ökning.

Sammanfattning

 • Cirka 350 lokala bibliotek kan finansieras för drift under ett år.
 • Cirka 230 fritidsgårdar kan stödjas för drift under ett år.
 • Omkring 3500 kulturprojekt kan initieras med fokus på brottsförebyggande åtgärder.
 • Cirka 140 000 familjer i utsatta områden kan motta ett höjt barnbidrag på 5 000 SEK per år.

Dessa siffror är baserade på grova uppskattningar av driftskostnader och syftar till att ge en översiktlig bild av hur medlen kan fördelas. Den faktiska fördelningen bör anpassas efter specifika lokala behov och prioriteringar, samt tillgängliga resurser och samarbetsmöjligheter med andra sektorer och organisationer.

Utbildning med brottsförebyggande program: 2,4 miljarder SEK skulle kunna finansiera ungefär 3692 tjänster, med en genomsnittlig kostnad på 650 000 SEK per tjänst. Detta inkluderar utbildningsinsatser som direkt syftar till att förebygga brottslighet bland unga.

Inom utbildningssektorn med fokus på brottsförebyggande program skulle fördelningen av de ungefär 3692 tjänsterna kunna vara som följer:

 • 1107 tjänster för lärare med specialkompetens inom brottsförebyggande, vilka skulle kunna integrera brottsförebyggande program i skolans läroplan.
 • 923 tjänster för skolkuratorer och psykologer, som erbjuder stöd till elever i behov och arbetar med att fokusera på riskbeteende.
 • 738 tjänster för mentorer och ungdoms-coacher, som ger direkt vägledning och stöd till ungdomar, särskilt de som befinner sig i riskzonen.
 • 369 tjänster för projektledare för brottsförebyggande initiativ, som koordinerar och leder specifika projekt och program.
 • 553 tjänster för idrottslärare och ledare för fritidsaktiviteter, som engagerar ungdomar i positiva aktiviteter utanför skoltid.

  Denna fördelning speglar en mångsidig satsning på utbildningsinsatser som direkt syftar till att förebygga brottslighet bland unga, genom att erbjuda en blandning av akademiskt stöd, psykosocialt stöd, och engagemang i positiva fritidsaktiviteter.

För att göra denna översiktliga beräkning vad 12 miljarder kan användas till i en brottsförebyggande storsatsning har TfK konsulterat ChatGPT-4.

Slutkommentar

Märk att beräkningarna är gjorda på hälften av de medel som Tidöpartiernas ambitioner kommer att kosta skattebetalarna. Ambitioner som bygger på en förmodan att fler i fängelse kommer att minska brottsligheten. Kriminologer har länge kunnat berätta att fler i fängelse snarare ökar brottsligheten. Allt beror på i vilket tidsperspektiv man väljer.

Tidskrift för Kriminalvård ser längre fängelsestraff som att per förlängt år tas 1,2 miljoner bort av resurser som kan användas att lindra brottsoffrens lidande.

Idag kostar Kriminalvården 18 miljarder. 2033 om alla i Tidö-avtalet föreslagna förändringar inom kriminalvårdens område skulle uppfyllas kommer budgeten årligen vara 40 miljarder enligt Kriminalvårdens beräkningar. Vi vet då va´ fan vi får för pengarna: En brottshögskola med många, många elever.

När folk i allmänhet och t.ex. Skattebetalarnas förening uppmärksammar det gigantiska slöseriet med skattebetalarnas pengar som planeras kommer ett avgrundsvrål att höras från folkdjupet.

Frans Schlyter

Uppdragsgivare 

Läs mer om användningen av fotboja. Fotboja är framtiden!

Kommentarer är stängda.