Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Handlingsutrymme : utmaningar i socialt arbete

Mycket på kriminalpolitikens område handlar om socialt arbete. Det handlar om förebyggande verksamhet  i skolor och i socialkontor, om förändringsarbete i fängelser och i återuppbyggnaden av de dömda i återkomsten i samhället.

Det är det konkreta praktiska arbetet vi talar om. Det viktiga samtalet. En gedigen bok om socialt arbete har kommit ut i en andra upplaga.
Här recenseras den av Thomas Ekbom.

Handlingsutrymme : utmaningar i socialt arbete Upplaga 2
av Kerstin Svensson, Eva Johnsson, Leili Laanemets

Vi har människor idag som behöver samhällets stöd, ibland tillsägelser eller ingripanden. De är klienter 

Och vi har människor som är stödjare, som säger till och ibland ingriper genom tvång. De är socialarbetare.

Det uppstår en ibland kort, ibland lång gemensam tid för representanter från vardera kategorin.

Socialarbetaren bör ha en utbildning och en fortbildning för detta möte. Klienten måste ha ett förhållningssätt som fungerar mot socialarbetaren.

I boken Handlingsutrymme, utmaningar i socialt arbete, beskriver Kerstin Svensson, Eva Johnsson och Leili Laanemets det sociala arbetets verklighet, dess svårigheter och möjligheter.

Författarna riktar sig till eleverna i socionom-utbildningen och yrkesverksamma inom socialt arbete. De är verksamma vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Kerstin Svensson är professor i socialt arbete. Eva Johnsson är docent i socialt arbete. Leili Laanemets är universitetslektor och studierektor.

Att det är komplicerat att vara socialarbetare och klient framstår med all tydlighet. Socialarbetare har sin utbildning och de normer som finns i ,den organisation de arbetar inom samt sin personlighet och arbetserfarenhet. Klienten har sin bakgrund, sin situation och sin framtid.

Socialarbetarens verktyg är samtalet som inkluderar språk, förhållningssätt, tempo, tydlighet mm. Klienten kanske har svårt med både språk, förhållningssätt, tempo och tydlighet.

Socialarbetarna har tolkningsföreträde framför klienten och är i en position av makt.  Men makten måste användas på ett bra sätt, inte till att förnedra eller förtrycka klienten.

Socialarbetarens handlingsutrymme bestäms av lagar, organisationens manualer och socialarbetarens kunskaper, förhållningssätt och egenskaper.  Det är mycket att ta hänsyn till i arbetet.

Författarna lyfter fram två myter om socialt arbete: att det finns ett glapp mellan forskning och praktik. Och att skulle vara möjligt att få handfasta konkreta råd hur man ska agera som socialarbetare.  De ifrågasätter båda.

De förklarar också att socialt arbete är en relativ verksamhet. Den utgår från osäkerhet.  Det gör att socialarbetaren ibland vill styra sitt arbete genom att strikt följa manualer.  Men då riskerar han/hon att handlingsutrymmet begränsas, det utrymme som behövs för att hantera olika typer av situationer.

Författarna beskriver tre typer av människo-behandlande organisationer, vilka har olika teknologier för sin verksamhet:

  • kategoriserande :  sorterar individer genom att ge dem olika diagnoser och klassifikationer – sjukvård, skola, domstolar
  • bevarande:  strävar efter att bevara sina klienters välbefinnande – försäkringskassan, hemtjänsten, palliativa vårdenheter
  • förändrande: strävar efter att förändra människor – behandlingshem, skolor, fängelser

I boken beskrivs också olika former för socialt arbete:

  • självhjälpsidealet med målet dela kunskap, med deltagare-deltagare
  • behandlingsidealet med mål att förändra, med experter och sökande
  • filantropiidealet med målet att göra gott med en givare och en mottagare
  • byråkratiidealet med målet att följa regler med tjänsteman och medborgare  

Sammantaget ger boken en heltäckande bild av det sociala arbetet. Man känner sig mycket initierad när man läst färdigt. Det som känns särskilt bra är att boken inte tillhandahåller konkreta metoder utan stimulerar till reflektioner. 

Den potentielle socialarbetaren får en förståelse för hur svårt och hur intressant och möjligt socialt arbete kan vara.  För den som vill stödja människor i nöd och aktivt bidra till att förebygga missbruk, brott och svåra livsförhållanden ger boken energi att verka inom socialt arbete.

Boken tydliggör det spännande handlingsutrymmet för socialarbetare och inbjuder till många reflektioner kring hanteringen av arbetets utmaningar.

Boken har givits ut 2023 genom Natur& Kultur.

Kommentarer är stängda.