Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Hjälpa ungdomar att lära sig hantera livskonflikter och svåra beslut Foto: Martin Nordmark

Tillbakablick och utblick

När man lyssnar till den kriminalpolitiska debatten idag blir man lite beklämd. Var finns referenserna till de senaste årens forskning? Var finns lyhördheten för vardagens problem i barnens och ungdomens verklighet?

Jag går då tillbaka till en artikel som skrevs om Richard E. Tremblay, 2017 års vinnare av Stockholmspriset i kriminologi, vid Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Stockholmspriset är, som sägs i artikeln, världens största och mest prestigefyllda pris i kriminologi. Tremblay är professor, verksam i Dublin, Montreal och Paris.

Tremblay har funnit ”grundläggande, vetenskapliga samband mellan biologi och sociala faktorer inom mänsklig utveckling. Särskild roll tillskrivs föräldraskap”.

Kulmen för våldsamt beteende är inte vid tjugo års ålder, utan vid drygt tre års ålder

Det han forskat fram är bl.a.:

  • Kulmen för våldsamt beteende är inte vid tjugo års ålder, utan vid drygt tre års ålder, något som skapar många möjligheter till våldsförebyggande åtgärder
  • Indikationer på tidigt och återkommande våld är sociala, epigenetiska och genetiska, vilket innebär att de delvis kan påverkas och inte bör accepteras som oundvikliga

Tremblays forskning ”erbjuder betydande möjligheter till direkta och tydliga rekommendationer rörande åtgärdsprogram för föräldrar och barn i syfte att förebygga våld och annan kriminalitet”.

Varför kan inte denna forskning om kriminalitet tas på allvar och ge politikerna handlingsförmåga att omfördela resurser till kommunernas förebyggande arbete i och med familjer?

Det snackas mycket men när kommer pengar och åtgärder

I praktiken ut till det lokala samhället för att verkligen åtgärda att barn och unga inte hamnar i kriminalitet?

Tremblays forskning är entydig. Det går att förebygga brott.

De hårda tagen ska sättas in tidigt och bygga på det lokala samhällets analyser. Det ska inte leda till polarisering. Det är i de nära dialogerna mellan berörda människor som lösningarna på problemen och den positiva handlingslusten växer fram. 

Det görs mycket bra lokalt redan i dag. Men det krävs helt andra insatser för att vi ska kunna hindra brottsutvecklingen.

Det är de tidiga åtgärderna som måste prioriteras. Dramatiskt.

Jag vänder mig så till en person som idag har både insikter och åsikter i vad som bör göras.

John Steinberg, fil dr i pedagogik, författare och föreläsare har lyft fram värderingarnas betydelse i skolarbetet. Det är förstås så att om eleverna kan diskutera vad som är viktigt för dem, familjen och för samhället så kan de blir mer medvetna om vad som är goda val och vad som bäst gynnar dem, familjen och samhället.

I sin bok Aktiva värderingar skriver han: 

”Samhället idag kräver mer av barn och ungdomar än vad det gjorde för några generationer sedan. Då var det vanligt att barns och ungdomars fostran låg helt i familjens och kyrkans händer…Ungdomar lever idag å ena sidan med en extrem valfrihet, men utsätts å andra sidan för enorma påtryckningar att göra si och så och att ha åsikter om det ena och det andra. Familjens och kyrkans roll i barnens fostran har minskat avsevärt till obefintlighet”.

De vuxna har ett ansvar att hjälpa ungdomar att lära sig hantera livskonflikter och svåra beslut, menar Steinberg.

Det handlar om ge ungdomarna en medvetenhet

Steinberg vill att man i skolan ska införa värderingsprocesser som gör att eleverna gör medvetna val med hänsyn till olika alternativ och konsekvenser, ett val som de är nöjda med och stolta över, ett val som de handlar efter och ofta upprepar.

Det Steinberg talar om är att eleverna i skola ska aktiveras i att bli medvetna om vad tycker är viktigt, hitta sina inre värderingar och våga stå för dem. Vissa värderingar är särskilt betydelsefulla i skolan, familjen och livet: respekt, omsorg om andra, jämställdhet och jämlikhet. Genom att belysa fördelarna med dessa och andra viktiga värderingar kommer eleverna att känna en bättre samhörighet och trygghet.

Det är i hem och skola som de goda värderingarna ska lyftas fram och bilda bas för de ungas beteenden. Det är i detta arbete som förutsättningarna för förebyggande av brott skapas. 

Nu väntar vi på aktiveringen. Den allvarliga och resursstarka.

Thomas Ekbom

Kommentarer är stängda.