Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Foto:TfK

Spela hela filmen!

Kriminalvården avvecklar all 12-stegsbehandling. Det gör mig både ledsen och förbannad skriver Pia Van de Meulebrouck tidigare nationell samordnare för 12-stegsprogrammet inom kriminalvården.

I en annan artikel berättar 23 intagna vad 12-stegsprogrammet har betytt för fortsatta livet.

Något officiellt beslut har ännu inte meddelats varför skälen till beslutet inte kan diskuteras.  En journalist kontaktade mig nyligen och erbjöd mig anonymitet. Detta är i sig upprörande. Skulle en öppen diskussion av en statlig myndighets verksamhet kunna leda till repressalier – undrar jag.

Journalisten uppgav att han haft kontakt med Martin Lardén, chef för Central samordning i behandlingsfrågor i Kriminalvården, som sagt att klienter fortsatt ska erbjudas behandling men baserad på KBT, kognitiv beteende terapi. 

BRÅs utvärdering av narkotikasatsningen på svenska anstalter i början av 2000-talet visar att “de intagna i behandlingsgruppen som varit på behandlingsavdelning på tolvstegsanstalt har elva procentenheter lägre återfall än sin kontrollgrupp.” Även Kriminalvårdens egen utvärdering av 12-stegsbehandlingen visar goda resultat. Martin Lardén, skriver i Kriminalvårdens egen sammanfattningsrapport Utvärdering av Kriminalvårdens behandlingsprogram, från 2014, att endast ett program, 12-stegsprogrammet, kunde påvisa statistiskt säkerställda minskade återfall efter behandling när man tittade på alla klienter som påbörjat behandling. Och då var den 12-stegsbehandling som bedrevs under den aktuella tiden för utvärderingen (2003-2006) inget fast definierat program. Personernas deltagande i 12-stegsprogrammet beräknades utifrån den tid de fått ersättning för deltagande i 12-steg enligt Kriminalvårdens ekonomiska redovisningssystem. 

Lardén skriver vidare “I ett par studier (Våga välja och 12-steg) har vi gjort cost-benefit analyser på samhällsekonomisk lönsamhet. Det visar sig att även blygsamma resultat snabbt inte bara ger investeringen tillbaka utan betalar sig med råge. Detta utgör ett viktigt motiv för att fortsätta att förbättra, utveckla och följa upp denna verksamhet som sannolikt gagnar både våra klienter, vår personal och det omgivande samhället.”

2009 ackrediterades den manual för 12-stegsbehandling som tagits fram på uppdrag av Kriminalvårdens huvudkontor. Programmet gavs en fast struktur och ett förutbestämt men samtidigt flexibelt innehåll. En certifieringsprocess av samtliga programledare genomfördes med utgångspunkt i Irving Yaloms kriterier för verksamma programledarfunktioner.

Införandet av manualerna har inneburit att klienterna sitter i behandlingsgrupp 3 timmar per dag 5 dagar i veckan. 

Lardén skriver: Att starta behandling tidigt och att den fortsätter kontinuerligt tycks vara en viktig framgångsfaktor (se till exempel Mitchell, Wilson & MacKenzie, 2006). Detta innebär program bör finnas tillgängliga både på anstalt och i frivård. Detta ställer i sin tur krav på att programmen är anpassade till påföljders längd, vistelsetider och andra förutsättningar för att kunna genomföra program. Grupprogram bör kompletteras med individuella sessioner för att säkerställa att klientens specifika kriminogena behov eller drivkrafter bakom det kriminella beteendet. Längre program och längre sessioner är mer effektiva för att förbygga återfall i brott (Joliffe & Farrington, 2009; Lipsey, Landenberger & Wilson, 2007). 

12-stegsprogrammet är dessutom unikt med det att det vid frigivningen finns en drogfri gemenskap i de väletablerade självhjälpsgrupper som finns över hela landet, över hela världen.
En gratis livslång eftervård.

Trots detta drar Martin Lardén slutsatsen i sin utvärdering att “Generellt sett tycks behandlingar som bygger på kognitiv beteendeterapi vara mest effektiva för att förebygga återfall i brott”. 

Vi uppmanar i 12-stegsprogrammet den som drabbas av ett drogsug att “spela hela filmen”. Att vid tanken på att använda drogen inte stanna vid det drogen tillfälligt ger utan också påminna sig om de faktiska konsekvenserna det innebär att plocka upp drogen igen.

Det är vad jag skulle vilja säga till Kriminalvården idag. Spela hela filmen!

På lång sikt innebär en avveckling av 12-stegsbehandling i Kriminalvården att färre kommer att överleva, fler kommer att drabbas av missbrukets konsekvenser – direkt och indirekt.
Det kommer att kosta i lidande och pengar. 

Så jag säger det igen: Spela hela filmen!

Pia Van de Meulebrouck

Tidigare nationell samordnare för 12-stegsprogrammet i Kriminalvården

Kommentarer är stängda.