Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Rikt utbud av olika sportaktiviteter i danska skolor

Lär av det som fungerar i Danmark!

Svenska politiker har blivit förälskade i den del av den danska kriminalpolitiken där forskningen inte kan visa någon brottsreducerande effekt. 
Kriminologen David Sausdal skrev i en artikel i TfK att ”svenska politiker under ett antal år misslyckats med att ta fram breda politiska satsningar som – med både piskan och moroten – har kunnat få unga att välja samhället istället för att välja bort det. Det måste alltså vara utgångspunkten. Kriminalpolitiken är ytterst en nödlösning. Rätt lösningar börjar i familjen, hemmet, bostadsområdet, förskolan, skolan och arbetsplatsen. Sätt igång!

Läs David Sausdals artikel!

Låt oss titta på den danska skolan och hur fritidsverksamheten organiseras.

Vad kan Sverige lära av Danmarks omfattande satsningar på barnen?

Det sägs att man ska satsa på de unga och fånga upp dom tidigt. Att ge föräldrarna stöd är bra men skolan och samhället måste också göra sitt. Barn och unga behöver förebilder utanför hemmet och en kontakt med den värld de ska fungera i. Fritidsverksamheten i danska skolor organiseras genom ”SFO”, som står för ”Skolefritidsordning”. Det kan närmast jämföras med fritidshem i Sverige. SFO:n finns i skolan och tar emot barn från 0-3 klass. Från 4 klass och uppåt är SFO i Klubben i egen regi och utanför skolan. Här kan man vara upp till 9:e klass men de äldre eleverna brukar inte vara där. Från 7:e klass erbjuds Ungdomsskolan. SFO:ns huvudmål är att erbjuda barnen en trygg miljö där de utanför skoltiden kan delta i olika aktiviteter, både inomhus och utomhus. Det senare med kurser och aktiviteter är gratis så när som på resor och arrangemang som vissa fester, dagsutflykter, m.m.

Vad i Skolefritidsordning kan vara brottsförebyggande?

SFO ger en barnen en trygg miljö där de kan engagera sig i meningsfulla aktiviteter. Potentiella problem identifieras tidigt. Genom att arbeta med barnen redan tidigt kan man bygga upp deras självkänsla och ge dem verktyg för att hantera svårigheter.
Många SFO:er i Danmark använder sig av en integrerad läroplan där sociala färdigheter, samarbete och kamratskap värderas högt. Genom detta kan barnen utveckla förmågan att lösa konflikter utan våld.
Då SFO finns inne i och i anslutning till skolan blir övergången mellan skol- och fritidsaktiviteter smidigare. Detta skapar en känsla av kontinuitet och samhörighet för barnen.
Många SFO:er är flexibla när det gäller verksamhetens innehåll, och tar intryck av barnens egna intressen och önskemål. Detta gör att barnen känner större engagemang och tillhörighet.
För de äldre eleverna är ibland även föräldrar engagerade i SFO:ns verksamhet, vilket bidrar till en känsla av gemenskap och samhörighet.

Grundprincipen för brottsförebyggande arbete är att upptäcka och hantera riskfaktorer tidigt, samt att stärka skyddsfaktorerna. 

Danska SFO:er har en förmåga att se barnet i sitt sammanhang. Det betyder att barnets familj, vänner och andra relationer tas i beaktande. Genom att arbeta med både kroppen, det psykiska, sociala och existentiella kan man bättre identifiera och hantera riskfaktorer samt stärka de skyddsfaktorer som finns i barnets liv.

En viktig del i det brottsförebyggande arbetet är att ha utbildad personal som kan identifiera tecken på att ett barn kan vara på väg in i kriminalitet eller andra problematiska beteenden.
Det läggs stor vikt vid fortbildning och reflektion kring detta.

Från 7:e klass finns det så kallade ”fritidsklubbar” eller ungdomsskola. Ungdomsskolan är som en väldigt stor fritidsgård där man kan gå alla möjliga kurser och pröva olika idrotter gratis vilket är en viktig skyddsfaktor mot kriminalitet.

För fantastiskt för att vara sant?

Vi har barn och barnbarn i Danmark, Elva 10 år och Storm 13 år. Storm har börjat på högstadiet i Kongens Lyngby utanför Köpenhamn. Efter skolan går han med glädje till Ungdomsklubben.  Dit går man och erbjuds en bred palett av aktiviteter eller bara för att bara hänga. De flesta fritidsaktiviteter som Storm och Elva går till är gratis. Det finns sång, dans och teateraktiviteter där de kan uttrycka sig kreativt. Storm har valt dykning (lånar dykutrustning gratis), cykling (lånar en e-bike gratis) och japansk vegetarisk matlagning. Häromdagen var Storm med på en fisketur efter skolan fram till 20.30. De åkte till en  ”put and take”- sjö där det finns mycket fisk. Häromåret var Elvas hela 4:e-klass genom skolan engagerad i trädgårdsodling. Odlingen fanns på helt slutna innergårdar som man bara kom till genom skolbyggnaden. I flera pallkragar följde man och skötte olika grönsaker. Elva går på halloweenfest kl 18-21 där det bjuds på mat, dricka och snacks gratis. Elva älskar klubben eftersom hon kan pyssla, måla, teckna, dreja och ägna sig åt andra kreativa sysselsättningar. Man kan spela dator, biljard och mycket annat. För de lite äldre arrangeras efter stängningstid matlagning. Det kostar 50DKK. Då ska de planera maten innan och så delar de upp sig i grupper som lagar förrätt, efterrätt och huvudrätt.  Nu måste sägas att allt är inte gratis. Utöver alla aktiviteter på plats arrangerar klubben även resor. Storm har varit på skidresa till Österrike, sommarvecka till Prag och Berlin. Resorna kostade omkring 3000 DKK. Det sticker naturligtvis i ögonen på en svensk och kan för en del dölja det övriga rika och helt dominerande fritidsutbudet som är fantastiskt och sant!

Kommunerna kan styra resurser och stöd till de SFO:er som har särskilda utmaningar

I Danmark har kommunerna ett starkt engagemang i SFO:ernas verksamhet. Det innebär bland annat att kommunerna kan styra resurser och stöd till de SFO:er som har särskilda utmaningar.
Det sker ett tätt samarbete mellan SFO:er och andra aktörer som polis, socialtjänst och olika organisationer. Genom detta nätverk kan man snabbt sätta in rätt stöd om ett barn visar tecken på problematiska beteenden.

SFO:er har rutiner för att upptäcka avvikande beteenden hos barn tidigt. Detta kan inkludera tecken på mobbning, isolering eller andra former av antisocialt beteende. Genom tidig upptäckt kan snabba insatser sättas in.

Många SFO:er arbetar aktivt med inkludering, särskilt med barn från utsatta grupper eller med särskilda behov. Att ge dessa barn extra stöd och uppmärksamhet kan bidra till att minska risken för att de hamnar i kriminalitet senare i livet.

Det läggs stor vikt vid fysisk aktivitet. Detta inte bara för att främja hälsa, utan också för att fysisk aktivitet har visat sig ha en positiv inverkan på barns mentala hälsa och deras förmåga att hantera stress.

Istället för att tvinga alla barn att följa samma mall uppmuntrar många SFO:er individuell utveckling. Detta skapar en miljö där barn känner att de kan vara sig själva, vilket i sin tur kan minska risken för antisocialt beteende. Istället för traditionellt klassrumsbaserat lärande, betonar många danska SFO:er vikten av interaktivt och upplevelsebaserat lärande.

På en del platser finns mentorprogram där äldre elever eller vuxna fungerar som mentorer för yngre barn. Dessa program kan ge stöd, vägledning och en positiv förebild för barn som behöver det. Många danska pedagogiska program inom SFO:er betonar vikten av empati och medkänsla. Genom att lära barn dessa värden tidigt kan man minska risken för t.ex. mobbning. I en alltmer globaliserad värld med en mängd olika kulturer representerade i skolor arbetar vissa danska SFO:er med kultursensitiva metoder. Detta syftar till att bättre förstå och möta barn från olika kulturella bakgrunder, vilket kan bidra till ökad förståelse och minskade konflikter.

Flera SFO:er erbjuder träning i konflikthantering, både för barn och personal. Genom att lära sig hantera konflikter på ett konstruktivt sätt kan man minska risken för våld och andra problematiska situationer. Det  finns stödgrupper för barn som hamnat i en livskris, t.ex. vid skilsmässa, förlust eller trauma. Dessa grupper ger barn möjlighet att prata om sina känslor och få stöd från jämnåriga.

Många SFO:er har en stark kultur av feedback, där både barn och föräldrar uppmuntras att ge feedback om verksamheten och föräldrarna får återkoppling om barnens uppförande.

Låter det för bra för att vara sant?
Kanske, men res över bron och lär!
Tänk, Sverige har kanske något annat att lära av Danmark än dubbla straff och visitationszoner!

Sätt igång!

Frans Schlyter

Webbredaktör för TfK och tidigare utredare på utvecklingsenheten, Kriminalvårdens Huvudkontor

Frida Nordmark

Ljusdesigner på Light Bureau i Köpenhamn

Läs vad Frida har att säga om att förebygga brott med ljus.

Kommentarer är stängda.