Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Flytta fokus från gärningspersoner till brottsoffren genom att fokusera resurserna till fastigheter

Justitieministerns kriminalpolitik

Kriminalistföreningen har avhållit  årsmöte på Riddarholmen i Stockholm. Särskilt inbjuden var justitieminister Gunnar Strömmer, som berättade om regeringens kriminalpolitik.

Thomas Ekbom satt i publiken och gjorde några noteringar:

Strömmer konstaterade inledningsvis att Sverige befinner sig i en speciell situation vad gäller brott. Det finns ett inre och yttre hot mot säkerheten.

Det yttre hotet handlar om främmande länder som arbetar med infiltration, desinformation och terrorism.

Det inre hotet gäller den organiserade brottsligheten.

Strömmer hävdade att Sverige befinner sig på ett sluttande plan vad gäller den grova brottsligheten.

Han nämnde hur ett besök i ett utbränt hus nyligen hade upprört honom liksom att det varannan månad skjuts en person som inte är kopplad till brottslighet.

Strömmer tog upp in-socialiseringen i kriminalitet och tog bl.a. upp behovet av att riva sekretesshindren lokalt mellan t ex polis och socialtjänst. Han lyfte fram vikten av ökad brottsuppklarning. Han såg också fram mot en gemensam kraftsamling av rättensstaten och socialstaten.

Strömmer betonade sin uppfattning att fokus måste flyttas från gärningsmannen till brottsoffren. Han räknade upp en rad åtgärder som är på gång för att genomföra detta, t ex. ökade påföljder, införande av presumption för fängelse vid val av påföljd, översyn av försöksbrotten, m.m.

Jerzy Sarnecki i publiken såg framför sig en ökad repression, som inte har underlag i någon ordentlig analys. Han noterade att utbyggnaden av anstalter kommer att kosta ca 38 miljarder och att kostnaden för 4 000 nya fångar kommer att leda till 5 miljarder i ökade kostnader för Kriminalvården.

Sarnecki ville se en satsning på polisens effektivitet, åtgärder mot pengarna i den organiserade brottsligheten, en satsning på preventiva åtgärder inom skola och socialtjänst och flera systematiska utvärderingar.

Strömmer bejakade Sarneckis förslag, men försvarade regeringens åtgärder som leder till fler intagna i fängelse. Han menade att det här handlade om en upprättelse för brottsoffren och att allmänheten har en rätt att skyddas genom att fler blir inlåsta.

Sten Heckscher tyckte att åtgärder mot grov brottslighet är bra, men såg inte någon mening med förslagen om förlängning av fängelsestraffen genom att senarelägga villkorligt frigivning. Han såg att det kommer att medföra jätteproblem för Kriminalvården.

Strömmer avslutade med att kriminalpolitik inte bara handlade om kunskap utan också värderingar som t.ex. respekt för brottsoffren och allmänhetens tillit till statens förhållningssätt till brottslighet.

………………………..

Är du intresserad av att bli medlem i Svenska Kriminalistföreningen?

Svenska Kriminalistföreningen har till syfte att samla intresserade till diskussioner i kriminalpolitiska frågor i vid mening. Föreningen, som bildades 1911, har systerföreningar i de övriga nordiska länderna. De nordiska kriminalistföreningarna ger gemensamt ut publikationen Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab (NTfK) som trycks och administreras från Köpenhamn. 

Klicka HÄR!

Bli först att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *