Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Fönster från Riksdagen ut mot verkligheten

Höjda straff eller fotboja – partierna om kriminalvården

 RÄTTSPSYKIATRI. Bygg fler anstalter, ställ in våningssängar eller satsa på alternativ till fängelse. Det finns vitt skilda meningar om det. Riksdagspartiernas åsikter om kriminalpolitik och rättspsykiatri publiceras inför ett seminarium den 26 oktober.
Här följer svar på frågor till politikerna om höjda straff och alternativ till fängelse, målet med kriminalvården och möjlighet till utslussning från överfulla anstalter.

Artikeln publiceras i ett samarbete med RSMH:s medlemstidning REVANSCH.
Läs fler relaterade artiklar både i Revansch och Tidskrift för Kriminalvård.

Välkommen på kriminalpolitiskt seminarium den 26 oktober, klockan 15-16

Samtliga riksdagspartier ha svarat på enkäten som genomfördes i samarbete med Svenska Fångvårdssällskapet, Skyddsvärnet – anno 1910, RSMH:s medlemstidning Revansch. Här redovisas hela svaren för respektive parti på tre frågeställningar.

 1. Hur ser ditt parti på höjda fängelsestraff? Vilka alternativ ser ni till fängelse som påföljd?
 2. Vad vill ditt parti uppnå med kriminalvården?
 3. Hur ser ditt parti på en ökad nivå av utslussning i och med att fängelserna är överbelagda? Har ni några innovativa idéer på utsluss som inte finns idag?

Svaren presenteras i följande ordning. Först regeringspartierna: Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Sedan regeringens samarbetspart i Tidöavtalet: Sverigedemokraterna. Efter det oppositionspartierna: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet.

Moderaterna

 1. Hur ser ditt parti på höjda fängelsestraff? Vilka alternativ ser ni till fängelse som påföljd?

Moderaterna är för skärpta straff och den moderatledda regeringen genomför just nu ett paradigmskifte i kriminalpolitiken. Syftet är att minska brottsligheten och ge brottsoffren upprättelse. Straffen ska spegla brottets allvar. Det är viktigt för att sätta brottsoffret i centrum och för att återupprätta allmänhetens förtroenden för rättssystemet. Ett relativt litet antal personer begår de flesta allvarliga brotten i Sverige. Skärpta straff leder till minskad brottslighet då den som sitter i fängelse inte kan begå nya brott. Härmed skyddar vi effektivt människor från att behöva bli utsatta för brott. Moderaterna vill därför skärpa straffen, avskaffa mängdrabatten och ungdomsrabatten och även särskilt skärpa straffen för våldsbrott och sexualbrott.

 1. Vad vill ditt parti uppnå med kriminalvården?

Moderaterna vill bygga ut Kriminalvården och möjliggöra ytterligare platser i anstalter och häkten runtom i landet. Samtidigt vill vi att det ska bli olagligt att rymma från sitt straff. Den moderatledda regeringens politik kommer att medföra ett ökat behov av både anstalts- och häktesplatser. Därför har Kriminalvården tillförts kraftigt ökade anslag för att kunna expandera. Kriminalvårdens kapacitet ska fortsätta att öka parallellt med bibehållen kvalitet, effektivitet och säkerhet. Paradigmskiftet handlar också om att skifta perspektiv. Vi måste vi göra upp med den felaktiga uppfattningen att det är två helt olika saker att förebygga brott och att bekämpa brott. De är delar av samma helhet. Både rättsstaten och socialstaten måste mobiliseras.

 1. Hur ser ditt parti på en ökad nivå av utslussning i och med att fängelserna är överbelagda? Har ni några innovativa idéer på utsluss som inte finns idag?

Moderaterna och samarbetspartierna har i Tidöavtalet tillsammans kommit överens om att dagens regler om villkorlig frigivning ska ses över i syfte att ersättas med ett nytt system som innebär att villkorlig frigivning som huvudregel inte beviljas. Det ska endast beviljas om det finns särskilda skäl, det ska innefatta ett gott uppförande samt omständigheter som, i det enskilda fallet, talar emot att återfall i brottslighet. Samtidigt ska möjligheterna för att förlänga övervakningsperioden ses över för att undvika att personer som avtjänar hela straffet i fängelse ska slippa övervakning efter avtjänat fängelsestraff. Däremot bör det vara möjligt att långtidsövervaka grovt kriminella som har en förhöjd risk att återfalla i brott. En förlängd övervakningsperiod ska inte påverka straffvärdet. För att lösa problemen med att fängelserna är överbelagda kan det exempelvis handla om att det ställs in våningssängar i cellerna. Den moderatledda regeringen jobbar hårt för att Kriminalvården ska kunna ”lätta på trycket” och tillskapa fler anstaltsplatser på kort tid. På längre sikt handlar det om att bygga ut antalet anstalter och att redan vid nybyggnation planera för dubbelbeläggning i alla celler. Ofta argumenteras för att skärpta straff leder till fler fängelseplatser, vilket kostar pengar. Det stämmer förvisso. Men alternativet att inte låsa in grovt kriminella har ett ännu högre pris. Det handlar om svåra frågor och avvägningar där Moderaterna alltid kommer vara öppna för att se på nya lösningar.

Kristdemokraterna

 1. Hur ser ditt parti på höjda fängelsestraff? Vilka alternativ ser ni till fängelse som påföljd?

Skärpta straff är viktigt så att tungt kriminella sätts i fängelse under betydligt längre tid. Det är i sig en brottsförebyggande åtgärd. Det handlar också om att ge brottsoffret upprättelse. I vissa fall kan fotboja vara ett alternativ, såtillvida det inte föreligger en hotbild.

 1. Vad vill ditt parti uppnå med kriminalvården?

Tiden i kriminalvård måste vara meningsfull och förbereda för ett laglydigt liv. Samtidigt som fängelsevistelsen ska vara så pass repressiv att brottet sonas och brottsoffret får upprättelse. Det bör finnas fler utbildningar, arbetsträning och kanske det viktigaste av allt: behandling för missbruk, som är mycket vanligt.

 1. Hur ser ditt parti på en ökad nivå av utslussning i och med att fängelserna är överbelagda? Har ni några innovativa idéer på utsluss som inte finns idag?

Platsbristen är en stor utmaning som inverkar på allt arbete i Kriminalvården. En utökad användning av utslussning med fotboja kan vara ett sätt att minska beläggningsgraden och använda resurserna mer effektivt. Men ytterst så behöver platsbristen lösas långsiktigt genom fler platser och anstalter.

Liberalerna

 1. Hur ser ditt parti på höjda fängelsestraff? Vilka alternativ ser ni till fängelse som påföljd?

Under många år har vi sett hur brottsutvecklingen i Sverige gått åt fel håll. Skjutningar och sprängningar är betydligt mer vanliga i Sverige än i jämförbara länder och kriminaliteten har sjunkit i åldrarna. Vi måste ta denna utveckling på allvar. Längre fängelsestraff är inte den enda lösningen utan många saker behövs. Inte minst det förebyggande arbetet behöver stärkas men vid sidan av allt annat är relevanta straff som svarar upp till allvaret av brottet en viktig åtgärd. Domstolarna har redan idag en rad olika påföljder till hands beroende på brottets karaktär och allvarsgrad, det kan handla om intensivövervakning med elektronisk kontroll, så kallad fotboja. Liberalerna vill att den ordningen ska finnas kvar.

 1. Vad vill ditt parti uppnå med kriminalvården?

Kriminalvårdens roll är dubbel, dels ska den dömde avtjäna sitt straff, dels ska den som begått brott ges möjligheter och hjälp att komma tillbaka till en vanlig tillvaro utan brott. Det är därför viktigt att kriminalvården kan ger rätt insatser som möjliggör för individen att bryta med sitt kriminella liv. En bra kriminalvård är därför en av de bästa brottsförebyggande insatserna.

 1. Hur ser ditt parti på en ökad nivå av utslussning i och med att fängelserna är överbelagda? Har ni några innovativa idéer på utsluss som inte finns idag?

Tiden i kriminalvården ska inte avgöras av antal platser på fängelserna utan den handlar uteslutande om straffets längd. Om en person ska bli aktuell utsluss handlar det om att hen visat att den vill bli en aktiv del av samhället och bryta med sitt kriminella liv. Det är därför viktigt att kriminalvården kan ge rätt insatser som möjliggör för individen att bryta med sitt kriminella liv och att det finns insatser som hjälper individen på lång sikt.

Sverigedemokraterna

 1. Hur ser ditt parti på höjda fängelsestraff? Vilka alternativ ser ni till fängelse som påföljd?

Fängelsestraff är samhällets svar på brottslighet. Straffets längd ska stå i paritet till brottets allvar, både för brottsoffrets upprättelse och inkapaciteringseffekter. Tiden på anstalt möjliggör även rehabiliterande insatser. Vi ser inget alternativ till fängelse när det begångna brottet motiverar det utan bör endast nyttjas som undantag.

 1. Vad vill ditt parti uppnå med kriminalvården?

Att verkställa de straff som utdöms.

 1. Hur ser ditt parti på en ökad nivå av utslussning i och med att fängelserna är överbelagda? Har ni några innovativa idéer på utsluss som inte finns idag?

Att fängelserna sedan flera år är överbelagda är ett känt problem som denna regering ärvt av den tidigare Socialdemokratiska regeringen. Ambitionen bör inte vara att färre som döms till fängelse, ska sitta i fängelse utan målet bör vara att snabbt bygga ut Kriminalvården, både med permanenta platser och tillfälliga om så krävs. De kringåtgärder som vidtas bör snarare vara dubbelbeläggning och hyrande av anstaltsplatser utomlands.

Socialdemokraterna

 1. Hur ser ditt parti på höjda fängelsestraff? Vilka alternativ ser ni till fängelse som påföljd?

Under de senaste åren har ett stort antal straff höjts. Det har varit nödvändigt och även fortsättningsvis kommer straffen att behöva höjas. Men det är bara halva lösningen på kriminaliteten. Lika viktigt är det brottsförebyggande arbetet. Ett av våra vallöften var att för varje krona som satsas på rättsväsendet ska minst lika mycket satsas på förebyggande arbete.

 1. Vad vill ditt parti uppnå med kriminalvården?

Kriminalvården måste få tillräckligt med resurser för att klara sitt uppdrag. När kriminalvården byggs ut måste man samtidigt kunna fortsätta det framgångsrika återfallsförebyggande arbetet.

 1. Hur ser ditt parti på en ökad nivå av utslussning i och med att fängelserna är överbelagda? Har ni några innovativa idéer på utsluss som inte finns idag?

Det arbete som Kriminalvården gör för att människor ska slussas in i samhället efter avtjänat straff är mycket viktigt. Exakt vilka åtgärder som behövs för att arbetet ska bli framgångsrikt är Kriminalvården och andra inblandade aktörer bäst lämpade att svara på.

Vänsterpartiet

 1. Hur ser ditt parti på höjda fängelsestraff? Vilka alternativ ser ni till fängelse som påföljd?

Vänsterpartiet är inte för generella straffskärpningar. I vissa fall kan strängare straff vara positivt om det medför en starkare prioritering inom rättsväsendet samt ökade resurser för att utreda brotten. Det finns dock inget egenvärde i att höja straffen för höjningens skull. Förslag som innebär nykriminalisering eller straffskärpningar ska alltid vara väl underbyggda och ha analyserats utifrån nödvändighet, effektivitet och proportionalitet. Vi har bland annat föreslagit att intensivövervakning med elektronisk kontroll för gruppen nyintagna med en strafftid på mellan sex månader och ett år ska bli möjlig. Fängelsestraff på högst sex månader kan redan i dag, om den dömde vill och det bedöms lämpligt, avtjänas i hemmet med intensivövervakning med elektronisk kontroll, så kallad fotboja.

 1. Vad vill ditt parti uppnå med kriminalvården?

För Vänsterpartiet är det grundläggande att vi har en god och välfungerande kriminalvård som inte handlar om ren inlåsning av människor. Kriminalvårdens arbete ska vara brottsförebyggande, öka människors trygghet och bidra till ett tryggare samhälle. Det innebär att verkställigheten i både teori och praktik ska organiseras så att en anpassning till livet utanför anstalten blir så enkel som möjligt. För att detta ska fungera krävs det bl.a. att Kriminalvården och övriga relevanta instanser i samhället utanför samverkar.

 1. Hur ser ditt parti på en ökad nivå av utslussning i och med att fängelserna är överbelagda? Har ni några innovativa idéer på utsluss som inte finns idag?

Dessvärre har återanpassningen av intagna i samhället, s.k. inslussning, länge varit bristfällig. Det beror till stor del på att relevanta myndigheter, exempelvis socialtjänst och kriminalvård, har svårt att samarbeta. Det beror även på den generella bristen på hyresrätter i många kommuner. Inte sällan börjar en frigiven klient sitt liv i frihet med enbart en plastpåse med sina tillhörigheter i handen och ingenstans att ta vägen. Det är en situation som inte på något sätt underlättar återgången till ett liv utan kriminalitet och eventuellt missbruk, tvärtom. Vi har därför föreslagit att staten ska ta över ansvaret för inslussning och återanpassning av personer som avtjänat straff för grova brott. För att frigöra platser och minska överbeläggningen något har vi föreslagit att personer som inte är dömda för sexual- eller våldsbrott, som har genomgått relevanta behandlingsprogram och som har upp till 6 månader kvar på sin strafftid ska kunna börja avtjäna den villkorliga frigivningen i förtid. Länk till vår senaste motion om kriminalvården:  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-kriminalvardspolitik-for-framtiden_H902916

Centerpartiet

 1. Hur ser ditt parti på höjda fängelsestraff? Vilka alternativ ser ni till fängelse som påföljd?

Centerpartiet ser att det i vissa fall finns behov av skärpta fängelsestraff, särskilt för allvarliga och systemhotande brott. Vad som behövs är dock en tydlig differentiering mellan olika typer av brott, och vi ser bekymrat på regeringens generella skärpningar som är breda och slår mot både missbrukare och ungdomar som begår mängdbrott. Vi är positiva till alternativ till fängelsestraff så som villkorlig dom, skyddstillsyn och intensivövervakning – när så är lämpligt i ett återfallsförebyggande perspektiv.

 1. Vad vill ditt parti uppnå med kriminalvården?

Deras uppgift är i första hand att verkställa straff, men vi stödjer fullt ut deras viktiga uppdrag och verksamhet för att förebygga återfall. När det brottsförebyggande arbetet misslyckats, måste fokus ligga på att det återfallsförebyggandet arbete lyckas. Vi vill gärna se en förstärkning av och ett större fokus på återanpassning genom arbete. Därför vill vi bl.a. se fler yrkesprogram på anstalter.

 1. Hur ser ditt parti på en ökad nivå av utslussning i och med att fängelserna är överbelagda? Har ni några innovativa idéer på utsluss som inte finns idag?

Brist på anstaltsplatser ska i första hand lösas genom utbyggnad av Kriminalvården, men samarbetet mellan Kriminalvården och socialtjänsten måste stärkas i samband med utslussning och frigivning. Vi ser även att just bostadsfrågan som är svår i allmänhet, men för denna grupp i synnerhet, behöver lyftas fram mer. Där skulle tex den kommunala allmännyttan kunna göra mer.

Miljöpartiet

 1. Hur ser ditt parti på höjda fängelsestraff? Vilka alternativ ser ni till fängelse som påföljd?

Straffet ska alltid stå i rimlig proportion till brottets allvar. Det har varit befogat med flera straffskärpningar som har gjorts. Det finns också andra metoder som generellt ger större effekt för att trycka tillbaka kriminaliteten, där vill vi särskilt lyfta tidiga förebyggande insatser. Det finns flera alternativ till fängelse som kan ge god effekt, som frivårdspåföljderna villkorlig dom, skyddstillsyn och samhällstjänst. Detta beror förstås på vilken kriminalitet det varit frågan om. Det finns också särskilda påföljder för unga, såsom ungdomsvård, ungdomstjänst, och ungdomsövervakning. Miljöpartiet anser i allmänhet att det är viktigt att utnyttja påföljder som sker utanför en anstalt, där det är möjligt, för att underlätta övergången till tiden efter straffet.

 1. Vad vill ditt parti uppnå med kriminalvården?

Miljöpartiet vill att Kriminalvården ska verkställa den påföljd rättsstaten har bestämt, och att den som dömts för brottet kommer ut i samhället rustad för att leva ett normalt och hederligt liv. Vi ser stora risker med att utvecklingen går mer mot förvaring nu när det är så hårt tryck på fängelserna. Kriminalvårdens viktigaste uppgift är att förebygga återfall i brott. Tiden i anstalt ska användas för att minimera risken för återfall och öka möjligheterna till ett liv utan kriminalitet och missbruk. Möjligheterna till egen försörjning ska öka. Kriminalvårdens roll i att erbjuda vård och behandling, studier och praktik är därför viktig. En god kriminalvård ser också till att frihetsberövanden sker på ett rättssäkert och humant sätt och att tiden som frihetsberövad är så meningsfull som möjligt med goda kontakter med familj och vänner.

 1. Hur ser ditt parti på en ökad nivå av utslussning i och med att fängelserna är överbelagda? Har ni några innovativa idéer på utsluss som inte finns idag?

Det är ett stort problem att fängelserna är överbelagda, och situationen ser ut att fortsätta med tanke på regeringens ambitioner att låsa in människor under mycket längre tid än idag vad gäller en rad olika brott. Utslussning är mycket viktigt för att underlätta övergången mellan fängelsetiden och livet i frihet. Vi har inte några sådana förslag idag men vill gärna se en diskussion om vilka möjligheter som finns, inklusive med de som har egna erfarenheter av utslussning.


FAKTA: ENKÄT KRIMINALVÅRD OCH RÄTTSPSYKIATRI

Enkäten genomfördes i samarbete med Svenska Fångvårdssällskapet och Skyddsvärnet i maj-juni 2023.

Svarade för respektive parti gjorde (riksdagsledamöter om inget annat anges): Ulrika Liljeberg för Centern, Torsten Elofsson för Kristdemokraterna, Johannes Ängessved för Liberalerna (kommunikatör), Rasmus Ling för Miljöpartiet, Aili Ramberg för Moderaterna (politiskt sakkunnig), Ardalan Shekarabi för Socialdemokraterna, Richard Jomshof för Sverigedemokraterna och Gudrun Nordborg för Vänsterpartiet.

Kommentarer är stängda.