Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Bild: Kriminalvården "Större men färre enheter"

Platssituationen i Kriminalvårdens anstalter

Sedan några år råder svår platsbrist i våra anstalter. Ävenså i våra häkten, men här koncentreras bilden främst till anstalternas situation. Det är inte första gången Kriminalvården genomlider en period av hög beläggning. Den senaste inträffade under mitten av 00-talet, då snabba och resoluta beslut krävdes för att hantera situationen. Dagens situation kan sägas ha sin bakgrund i beläggningen 2006, alltså för 15 år sedan, då vi hade ca 5500 klienter i anstalt. Därefter följde elva år av stadigt minskande beläggning vilket ledde fram till en mycket låg beläggning på ca 4000 klienter 2017, för övrigt samma nivå som 1980, 1990 och 2000. De många åren av vikande beläggning hade självfallet medfört en avveckling av motsvarande platskapacitet, vilket i sin tur innebar att situationen snabbt blev prekär när kurvan vände uppåt igen under 2017.

Kenneth Gustavsson, expert på Planeringsenheten inom kriminalvården, skriver.

Fyra år senare, i slutet av 2021, har vi drygt 5000 klienter i anstalt. En stadig ökning med 250 klienter varje år är inte lätt att hantera, då det tar minst åtta år att bygga en helt ny anstalt. Särskilt besvärligt är det då prognoserna fortsätter att peka uppåt i samma takt, åtminstone i fyra-fem år till. Platsbehovet i anstalt förväntas uppgå till 7800 år 2031, ca 2600 fler än idag. Under samma period ska häkteskapaciteten byggas ut med ca 900 platser, till drygt 3200. Det ska sägas att prognoser endast görs fyra år fram i tiden, på längre sikt handlar det om mer eller mindre säkra bedömningar av olika faktorer.

Beredskapsplatser: = 640 bostadsrum inreds med en våningssäng och delas av två klienter

När vändningen kom 2107 tog det tid innan man insåg behovet av åtgärder, framför allt kunde man inte se omfattningen och den hastighet varmed förändringen kom. Först under slutet av 2018 fattades ett stort antal beslut om kapacitetsökningar vid befintliga anstalter och häkten. Under 2019 fattades beslut om inrättande av så kallade beredskapsplatser, vilket i praktiken innebär att ett bostadsrum inreds med en våningssäng och delas av två klienter. Under 2020 beslutades att uppföra ett större antal modulhus vid ett flertal anstalter. Ett modulhus är en tillfällig byggnad (bygglov 10-15 år) men ganska rejäl jämfört med tidigare former av baracker.

Huvudkontoret har förstärkts med flera medarbetare, främst vid avdelningarna Anstalt/Häkte och Ekonomi/Fastighet, för att kunna hantera alla pågående projekt. Man har också vid tre tillfällen under åren inrättat krisledningsstaber för akut hantering av läget.

Pågående projekt

 • Nya anstalter i Kalmar och Trelleborg, samt vid ännu ej fastställd ort i Region Öst.
 • Återöppnande av Härnösand och Viskan, samt att Gruvberget tagits i drift som anstalt.
 • Omfattande utökningar vid Hall, Kumla, Norrtälje, Tidaholm, Skogome, Skänninge, Västervik, Österåker, Rödjan, Sagsjön, Skenäs, Sörbyn.
 • ”Modulhus Anstalt” vid Hällby, Borås, Brinkeberg, Fosie, Haparanda, Karlskoga, Kristianstad, Luleå, Storboda, Umeå, Asptuna, Rödjan, Svartsjö, Tillberga, Tygelsjö-
 • Nya häkteshus i Borås, Helsingborg, Kalmar, Kristianstad och Västerås samt kapacitetsökningar vid häktet i Salberga. Flera häktesprojekt på gång, t.ex Gävle, Uppsala, Göteborg och Stockholm.
 • ”Modulhus Häkte” vid Beateberg, Hinseberg, Högsbo, Luleå, Nyköping, Ystad.
 • Utöver ovanstående kan nämnas att Kolmården stänger 2023. Anstalten Kalmar avvecklas när den nya anstalten är klar, ca 2026. 

Totalt arbetas det med ett 50-tal projekt just nu och flera andra finns på idéstadiet. Av ovanstående har dock endast modulhusen i Asptuna, Rödjan, Svartsjö, Tillberga och Tygelsjö tagits drift samt anstalten Gruvberget och en ny byggnad på Skenäs. Således endast klass 3-platser. I väntan på att övriga projekt ska kunna tas i bruk har man tvingats hantera situationen genom flera olika åtgärder:

 • Framför allt har man beslutat om beredskapsplatser genom att sätta in våningssängar i ca 640 bostadsrum. Under 2022 kommer man upp i ca 700 beredskapsplatser. Det betyder att 1400 klienter (ca 30%) bor tvåochtvå. Målet är att avveckla hälften av dessa platser fram till och med 2025, i takt med att byggprojekten kommer ikapp.
 • Gamla bostadsrum, som med åren fått andra användningsområden, har återställts till just bostadsrum. Även en del andra utrymmen har byggts om till bostadsrum.
 • Genom ”nedklassningar” har man förflyttat ett par hundra klienter från klass 1 och 2 till klass 3-anstalter, där mobilhusen tagits i drift.
 • Under vår och sommar 2021 förlängdes inställelsetiderna till 100 dagar. 
 • Från Polismyndigheten har man förhyrt arrestplatser att nyttja som häkte, t.ex Nacka.
 • Nästan 200 anstaltsplatser har konverterats till häktesavdelningar, vilket har förvärrat anstaltskrisen, men varit direkt nödvändigt för häktesbeläggningen.

Varför blev det så här?

Erfarenheten säger att beläggningskurvorna alltid svänger på sådant sätt att uppgångar följer på nedgångar och vice versa. Svårigheten ligger i att vara beredd när förändringen kommer, ty den kommer nästan alltid oannonserad. Den elva år långa period av minskad beläggning som vi hade 2006-2017 kunde ha använts till sådana förberedelser, men så blev det inte. Under dessa år borde man ha passat på att fullfölja fattade beslut om ersättningsbyggnader på Hall (A-huset), Kumla (H-huset) och Österåker (G-huset). Man borde ha startat nödvändiga renoveringar av Mariefred, Norrtälje, Skogome, Tidaholm och Västervik. Nu har vi en stor underhållsskuld att hantera parallellt med behovet av nya platser. 

Att vändningen kom just 2017 och att uppgången blev så brant beror förstås på faktorer utanför vår kontroll. En ökad kriminalitet med avseende på grova brott, främst då våldsbrott, narkotikabrott och sexbrott, har lett till en politisk situation med skärpt lagstiftning på flera områden. Svårutredda brott, ofta i gängmiljö, leder till längre genomsnittliga häktningstider. Ökningen från 69 dagar i snitt 2020 till 78 dagar 2021 motsvarar 250 häktesplatser. Den grova brottsligheten leder till betydligt längre strafftider, ökningen mellan 2020 och 2021 är 50 dagar. Nya lagar som träder i kraft 2022 (”slopad ungdomsrabatt”) och 2023 (”brott i kriminella nätverk” samt ”förstärkt skydd vid sexuella kränkningar”) förväntas vid full effekt leda till ytterligare 1150 platser i häkte och anstalt.

Konsekvenser

I skrivande stund saknas ungefär 200 kriminalvårdare och det blir allt svårare att rekrytera ny personal. Kriminalvården behöver växa med 2500 årsarbetskrafter till 2025 och ytterligare 2000 till 2030.

I takt med att dubbelbeläggning införts på många anstalter har trängseln gett upphov till ökad irritation bland klienter och en viss ökning av incidenter. Framför allt har sysselsättningsbristen varit påtaglig. Anstalterna har fått resursförstärkning, främst i form av fler kriminalvårdare, vilket i sig har bidragit till trängseln då såväl antalet klienter som personal blir fler på begränsade ytor. Klass 3-anstalterna har genom nedklassningen fått ett tyngre klientel, samtidigt som de växt i betydande omfattning. Det har skapat en efterfrågan på anpassad organisation, t.ex vakthavande befäl.

Det som nu alltmer framstår som den största utmaningen är personalsituationen. I skrivande stund saknas ungefär 200 kriminalvårdare och det blir allt svårare att rekrytera ny personal. Kriminalvården behöver växa med 2500 årsarbetskrafter till 2025 och ytterligare 2000 till 2030. Ett stort antal nyanställda medför en ökad omsättning, vilket leder till ökad belastning på den erfarna personalen som får ägna mycket tid åt att lära upp nya kollegor. Pandemin under 2020-2021 har inneburit att en stor utbildningsskuld har byggts upp. 

En konsekvens av alla projekt blir också att Kriminalvården lever upp till regleringsbrevets uppmaning att organisera sig i ”större men färre enheter”. Kumla kommer att ha drygt 500 ordinarie platser. Hall, Norrtälje Salberga, Tidaholm, Kalmar, Skogome, Skänninge, Trelleborg, Västervik, Österåker, Rödjan och Skenäs kommer alla att landa på 300-400 platser vardera.

Kenneth Gustavsson

Expert
Planeringsenheten
Avdelning Anstalt och häkte

Kommentarer är stängda.